; ; Skip to main content Skip to search

Algemene voorwaarden Gauddi

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
1.1 Gauddi ®: de opdrachtnemer en de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Gevestigd aan de Westbaan 281-282 in
Moordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29049518.
1.2 Klant: de wederpartij van Gauddi ® die een overeenkomst heeft gesloten met Gauddi ®, gebruik maakt van de diensten of de
software van Gauddi ®.
1.3 Diensten: alle diensten die Gauddi ® aanbiedt, zoals: het creëren van content, (player) hardware en software-ondersteuning.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst voor het gebruik van de diensten en/of software.
1.5 Software: de ‘digital signage ’cloud-based content managementsoftware (CMS) ontwikkeld door Gauddi ®.
1.6 Apparatuur klant: de hardware en software die de klant nodig heeft voor het gebruiken van de diensten en de software die
geleverd worden in overeenstemming met de overeenkomst.
1.7 Reseller: een bedrijf die de diensten en/of de licenties van Gauddi ® verkoopt aan een klant (eindgebruiker).
1.8 CMS: het content managementsysteem van Gauddi ®, waar de klant de content kan beheren, toegankelijk via cms.gauddi.com.
1.9 Licentievoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor alle software, ontwikkeld door Gauddi ® en die klanten het recht geeft om
de software van Gauddi ® te gebruiken.
1.10 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.11 Website: de websites van Gauddi ®, zoals www.gauddi.com ; www.gauddi.nl ; cms.gauddi.com en support.gauddi.com

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en software ontwikkeld door Gauddi ®.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten gesloten via een reseller.
2.3 Indien Gauddi bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van klant persoonsgegevens verwerkt, is in aanvulling op deze
Algemene Voorwaarden en de overeenkomst; onze Verwerkersovereenkomst van toepassing.
2.4 Indien Gauddi persoonsgegevens verwerkt, is dit conform ons Privacy- & Cookiesbeleid; https://gauddi.nl/privacy-en-veiligheid/
2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van een klant of een andere derde worden uitdrukkelijk afgewezen.
2.6 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Gauddi ® voor de uitvoering daarvan derden dient te
betrekken.
2.7 Het door een klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte en/of overeenkomst waarop naar deze
Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
2.8 Als een klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden namens een rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, dan gaat Gauddi
® ervan uit dat de klant de volledige bevoegdheid heeft om de overeenkomst namens de rechtspersoon aan te gaan.
2.9 Als een klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden dan verklaart hij daarmee dat hij ouder is dan 18 jaar.
2.10 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.11 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene
Voorwaarden.
2.12 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te
worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.13 Indien Gauddi ® niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze
Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Gauddi ® het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van
deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.14 Gauddi ® is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te
allen tijde worden doorgevoerd.
2.15 Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of van derden, kunnen te allen tijde door
Gauddi ® doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om de diensten optimaal te leveren.
2.16 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Gauddi ®.

Artikel 3 Offertes
3.1 Een verstuurde offerte is vrijblijvend, tenzij Gauddi ® anders aangeeft in haar offerte.
3.2 Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Gauddi ® anders aangeeft in haar offerte.
3.3 Wanneer een offerte niet binnen de offertermijn aanvaard wordt kan de klant geen rechten ontlenen aan de offerte.
3.4 Indien een klant een offerte aanvaardt, dan heeft Gauddi ® het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na aanvaarding te
herroepen. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Gauddi ® daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in
overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant verstrekt is. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle
relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft
Gauddi ® het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
3.6 Gauddi ® kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een
onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
3.7 Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de klant geen recht op ontbinding van de
overeenkomst of enige schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.8 Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.9 Alle bedragen in offertes, facturen en tarieven zijn exclusief BTW en bijkomende kosten.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten
4.1 Door zich te registeren via de website van Gauddi ®, het aangaan van een overeenkomst met Gauddi ® en/ of gebruik te maken van
de software of diensten van Gauddi ® gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 Een overeenkomst tussen Gauddi ® en een klant komt ook tot stand op het moment dat de klant de offerte, opdrachtbevestiging of
overeenkomst tekent en Gauddi ® de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.
4.3 Een overeenkomst komt tot stand zowel wanneer de klant het formulier voor de gratis demo op de website van Gauddi ® invult en
verzonden heeft, als wanneer de klant een licentie aanschaft en Gauddi ® de volledige betaling daarvan ontvangen heeft.
4.4 Ook is sprake van een overeenkomst als Gauddi ® op verzoek van de klant begint met de uitvoering van de overeenkomst of als de
klant de software in gebruik neemt.
4.5 Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen
geen rechten ontlenen.
4.6 Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Gauddi ® schriftelijk bevestigd is.
4.7 Gauddi ® is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren.
4.8 Alle gegevens, informatie, materialen en documenten maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
4.9 Indien Gauddi ® een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang klant de overeengekomen aanbetaling niet
heeft voldaan. Gauddi ® heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van klant
daadwerkelijk ontvangen heeft.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
5.1 Om de software te gebruiken dient de klant een overeenkomst te sluiten voor een periode van 1 jaar of 3 jaar. De overeenkomst
wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op het moment dat Gauddi ® de registratie van de klant bevestigd heeft en de klant de
login gegevens ontvangen heeft.
5.3 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode kan de klant de overeenkomst schriftelijk en/ of per e-mail beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
5.4 Indien de klant de overeenkomst beëindigt voor de einddatum van de contractperiode dan is de klant gehouden om de kosten te
betalen voor de resterende periode van de looptijd van de overeenkomst.
5.5 Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, zal er geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden.

Artikel 6 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
6.1 Indien Gauddi ® de overeenkomst beëindigt omdat een klant zijn verplichtingen niet nakomt, dan heeft Gauddi ® het recht om de
diensten te staken en/of de toegang tot de software te blokkeren. Gauddi ® zal de resterende betaaltermijnen tot einddatum van
de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, in rekening brengen bij de klant.
6.2 Gauddi ® is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden en/of
de toegang tot de software te blokkeren indien:
a. Een klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst, licentievoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet
volledig nakomt;
b. Gauddi ® na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat klant
zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
c. Klant de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
d. De klant zijn onderneming staakt;
e. Eén van de partijen haar onderneming staakt.
6.3 Indien Gauddi ® overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
6.4 Schort Gauddi ® de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
6.5 In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Gauddi ® het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij
schadeplichtig is.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomsten
7.1 Alle diensten en overeenkomsten worden door Gauddi ® naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Gauddi ® kan niet
garanderen dat zij met haar werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt.
7.2 Alle levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijdt Gauddi ® een levertermijn dan dient de klant Gauddi ® schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij Gauddi ® een redelijke termijn geboden wordt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.3 Gelet op de aard van de diensten en voor de goede uitvoering van haar overeenkomsten heeft Gauddi ® het recht om
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4 In verband met de aard van de aangeboden diensten is Gauddi ® onderworpen en gebonden aan de regels, richtlijnen, het beleid
en de technologie van derden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de regels en richtlijnen van de betreffende
derde. Gelet op het bepaalde in deze bepaling is Gauddi ® bevoegd haar werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te passen, zonder dat
klant het recht heeft op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding.
7.5 Indien de klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Gauddi ® verstrekt,
of niet voldoet aan de installatie-eisen zoals vermeld in de offerte dan heeft Gauddi ® het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen
bij klant.
7.6 Gauddi ® kan niet instaan voor de resultaten van de overeenkomst door de klant of derden.

Artikel 8 Wijzigen overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen
dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
8.2 Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Gauddi ®.
8.3 Zonder daarmee in gebreke te komen kan Gauddi ® een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Gauddi
® heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
8.4 Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is
Gauddi ® gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
8.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Gauddi ® niet kan worden nagekomen ten gevolge van een
omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Gauddi ® het recht te vorderen dat de
inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
8.6 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Gauddi ® kan worden
toegerekend, dan zal Gauddi ® geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 9 Service en software kosten
9.1 Alle tarieven worden door Gauddi ® gecommuniceerd naar de klant. De klant is verplicht de tarieven te betalen. Wanneer de klant
de tarieven niet in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende
betalingsvoorwaarden voldoet, dan wordt de toegang tot de software geblokkeerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling van de facturen dient te geschieden door middel van IDeal, automatische incasso of per bank- of giro overboeking.
10.2 Facturen en aanbetalingen van software moeten binnen 30 dagen na factuurdatum resp. na het sluiten van de overeenkomst
en/of het aanvaarden van de offerte betaald worden.
10.3 Indien de overeenkomst geen betrekking heeft op de aankoop van software, maar andere diensten of producten, zoals: hardware,
installatie en/ of trainingen gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
a. 50% van de contractuele prijs per omgaande bij de aanvaarding van de offerte;
b. De overige 50% dient voldaan te worden binnen 30 dagen na levering.
10.4 In geval van een termijnbetaling gaat het eigendom over na betaling van de laatste termijnfactuur. Bij het uitblijven van deze
betaling, is Gauddi gerechtigd om de hardware terug te nemen.
10.5 Als na oplevering van het project de geleverde hardware tenietgaat of achteruitgaat door een oorzaak die niet aan Gauddi kan
worden toegerekend, blijft de koopprijs verschuldigd.
10.6 De betaling van de facturen voor het gebruik van de software is afhankelijk van de door de klant gekozen periode:
a. Bij een jaarlijks abonnement (1 jaar) dient de klant de vergoeding jaarlijks vooruit te betalen;
b. Bij een 3 jaar abonnement dient de klant de vergoeding voor 3 jaar vooruit te betalen.
10.7 De vergoeding voor het gebruik van de software zal bij een eventuele verlenging automatisch in rekening worden gebracht, tenzij
de klant de overeenkomst in overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden beëindigd. De vergoeding zal in
rekening worden gebracht 14 dagen voor aanvang van de verlenging.
10.8 Gauddi ® verstuurt haar facturen digitaal.
10.9 Voor betaling via derden zijn de voorwaarden van derden van toepassing. Gauddi ® is geen partij in de relatie tussen de klant en
de derde.
10.10 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
10.11 Bij niet tijdige betaling is de klant rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het te betalen bedrag zal worden berekend
vanaf het moment waarop de klant in gebreke is tot de dag van algehele betaling.
10.12 Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de
klant.
10.13 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Indien Gauddi ® hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
10.14 De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
10.15 Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst bij Gauddi ® open staan.
10.16 In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen op de klant direct
opeisbaar.
10.17 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
10.18 Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Gauddi ® haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat
vanaf het moment dat klant de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente en incassokosten voldaan
heeft.

Artikel 11 Garanties en vrijwaringen
11.1 Gauddi ® garandeert dat:
a. Zij zich inspant om de software te verschaffen en alle zorg in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de
overeenkomst;
b. Gauddi ® heeft het recht en de bevoegdheid om de software te leveren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
11.2 Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties zoals opgenomen in dit artikel, verstrekt Gauddi ® de software “IN DE HUIDIGE
STAAT”. Het gebruik van de software is op eigen risico.

Artikel 12 Verplichtingen klanten
12.1 Een klant dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Gauddi ® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan
Gauddi ® te verstrekken.
12.2 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en/ of materialen die hij aan
Gauddi ® verstrekt.
12.3 De klant draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere
eigendomsrechten. Gauddi ® is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
12.4 De klant zal de dienst en/ of software alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de overeenkomst en/
of licentievoorwaarden van de software.
12.5 Gauddi ® heeft het recht om met onmiddellijk ingang de diensten of het gebruik van de software op te schorten indien dit
noodzakelijk is om de belangen van Gauddi ® of haar andere klanten te beschermen. Afhankelijk van de aard van de overtreding
kan Gauddi ® de klant de gelegenheid geven om het te herstellen. Wanneer de klant het hersteld heeft zal Gauddi ® weer toegang
geven tot de diensten en/of software.
12.6 Alle gegevens of inhoud die is gemaakt, is opgeslagen of via een externe koppeling (API) binnenkomt door de klant in de software
en servers zijn eigendom van de klant.
12.7 De klant is verantwoordelijk om een back-up te maken van zijn gegevens.
12.8 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn wachtwoord(en) vertrouwelijk te houden, en het wachtwoord regelmatig te
veranderen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van opgeslagen gegevens en een toegangscontrole d.m.v. van multifactor authenticatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
12.9 De klant ontvangt van Gauddi ® een account. De klant is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de software of diensten.
Tevens is hij verantwoordelijk voor al het gebruik van de data door elke persoon die toegang heeft tot het account.
12.10 Gauddi ® is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of veiligheidsproblemen als gevolg van gestolen wachtwoorden.

Artikel 13 Support
13.1 Bij de software is standaard Foundation Care support inbegrepen; een online helpcenter met meest gestelde vragen,
gebruikershandleiding en (video) tutorials.
13.2 Indien de klant de software heeft aangeschaft via een reseller, dan verleent de reseller 1e lijnsupport en voorziet Gauddi®
2e lijnsupport aan de reseller, tijdens CET-kantooruren van 08:30 uur tot 17:30 uur.
13.3 Alle activiteiten die niet vallen onder de Foundation Care zoals omschreven in dit artikel, komen voor rekening van de klant.
13.4 De klant heeft de mogelijkheid om de support ondersteuning uit te breiden met de zgn. Priority Care.

Artikel 14 Garantie
14.1 Op alle hardware die Gauddi ® levert, bieden wij de standaard fabrieksgarantie. Deze garantie voor de hardware kan optioneel
worden uitgebreid.
14.2 De klant is verplicht de geleverde hardware bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de afgeleverde hardware
verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gauddi ®) deze gebreken
onmiddellijk schriftelijk te melden.
14.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan Gauddi ® schriftelijk te worden
gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in goede staat.
14.4 Indien een klacht door Gauddi ® gegrond is, zal Gauddi ® naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.
14.5 Gauddi ® is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
14.6 De garantie geldt niet indien:
a. De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
b. De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
strijd met de aanwijzingen van Gauddi ® en/of op de verpakking zijn behandeld;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Iedere aansprakelijkheid van Gauddi ® is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
15.2 Gauddi ® is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Gauddi ® is uitgegaan van, door of namens de
klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3 De software, het gebruik en de publicatie van adviezen, rapporten en materialen van Gauddi ® zijn voor risico van de klant.
15.4 Gauddi ® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of het nalaten van derden.
15.5 Gauddi ® is niet aansprakelijk voor wijzigingen in haar werkzaamheden of diensten indien zij deze dient te wijzigen wegens een
wijziging van de technologie, beleid of richtlijnen van derden.
15.6 Gauddi ® is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
a. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gauddi ® aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze aan Gauddi ® kan worden toegerekend;
b. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade;
c. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de directe schade.
15.7 Gauddi ® is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
a. Gederfde winst;
b. Gemiste besparingen;
c. Gevolgschade;
d. Reputatieschade;
e. Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
f. Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
15.8 Voor zover Gauddi ® aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar
aansprakelijk beperkt tot eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 5000,-. Bij een overeenkomst langer dan 6
maanden is de aansprakelijkheid van Gauddi ® beperkt tot het bedrag dat zij de afgelopen 3 maanden in rekening hebben
gebracht met een maximum van € 5000,-. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Gauddi ® nooit hoger dan het bedrag dat wij
van onze verzekeraar krijgen.
15.9 Klant tekent voor oplevering van het project of voor ontvangst van de goederen. Het risico van de hardware gaat daarmee over op
de klant, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
15.10 Elke aansprakelijkheid van Gauddi ® vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
15.11 Gauddi ® is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
15.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Gauddi ®.

Artikel 16 Intellectueel eigendom en auteursrechten
16.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Gauddi ®. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gauddi ® zal de klant geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van enig werk (doen) gebruiken, publiceren
of op welke wijze ook vermenigvuldigen.
16.2 De klant verklaart dat hij geen inbreuk maakt op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van Gauddi ® of derden. De
klant vrijwaart Gauddi ® voor alle schade en claims die voortvloeien uit het gebruik, verveelvoudiging of reproductie.
16.3 Klant mag geen enkele aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Gauddi ® wijzigen, verwijderen of
onherkenbaar maken.
16.4 Alle auteursrechten en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op de software en op enige kopie die de
klant daarvan maakt zijn eigendom van Gauddi ® en/of haar leveranciers. Gauddi ® staat de klant slechts toe de software en de
HTML5-templates te gebruiken in overeenstemming met deze licentievoorwaarden. De klant mag geen kopie maken van de
producthandleiding(en) of materialen die bij de software horen, behalve voor eigen gebruik. De klant kan alleen eigenaar worden
van de eventueel aanwezige materiaalgegevensdrager. De klant wordt geen eigenaar van de software.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Tijdens overmacht kan Gauddi ® haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode van overmacht langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
de geleden schade aan de andere partij.
17.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch
waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gauddi ®, haar leveranciers en
overige derden daaronder begrepen.
17.3 Gauddi ® heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhinderen, intreden nadat Gauddi ® haar verbintenis had moeten nakomen.
17.4 Indien de overmacht intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Gauddi ® het recht om het reeds
nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Klachten
18.1 Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, diensten of de factuur dient een klant binnen 5 dagen na ontdekking resp.
factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Gauddi ®.
18.2 Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en
vervallen alle rechten ter zake.
18.3 Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet op, tenzij
Gauddi ® schriftelijk aan klant kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is.
18.4 Indien de klacht van klant terecht is, heeft Gauddi ® de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q.
werkzaamheden.

Artikel 19 Licentievoorwaarden
19.1 Alle software producten van Gauddi ® (inclusief de gratis proefperiode) moeten worden gebruikt op basis van deze
licentievoorwaarden. De klant krijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om gebruik te maken van de software van
Gauddi ®. De verleende licentie kan door Gauddi ® te allen tijde worden beëindigd. De klant mag de software alleen gebruiken
voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.
19.2 Deze licentievoorwaarden gelden ook tijdens de gratis proefperiode.
19.3 Het is niet toegestaan om de software aan derden te leveren, aan te passen, te decoderen, te kopiëren of op enige wijze te
misbruiken. U dient in te staan voor afdoende beveiliging van de toegangsmogelijkheden tot software van Gauddi ®.
19.4 Indien de klant in strijd handelt met deze licentievoorwaarden, verbeurt hij aan Gauddi ® een direct opeisbare – en niet voor
mindering vatbaar- boete ter grootte van € 5.000, – per overtreding, onverminderd het recht van Gauddi ® om schadevergoeding
te vorderen voor alle geleden en te lijden schade.
19.5 Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de software is
verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijk recht zal de klant de software of enig gedeelte daarvan niet geheel of
gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’ of decomprimeren of demonteren. De klant mag geen
producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de software. Ook zal de klant anderen niet toestaan deze handelingen te verrichten.
19.6 Elke licentie heeft betrekking op één (1) kanaal. Licenties kunnen niet gedeeld of gebruikt worden door meer dan één kanaal. Wel
kan een licentie toegewezen worden aan een nieuw kanaal.
19.7 De klant zal niet:
a. De dienst en/of de inhoud in (sub) licentie geven, verkopen, door verkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins
commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij;
b. De dienst of inhoud wijzigen of producten ervan afleiden;
c. Internet ‘links’ maken om de dienst te “framen” of “spiegelen”.
19.8 De klant mag de software alleen voor eigen interne doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan om:
a. Spam of anderszins ongevraagde berichten in strijd met de geldende wetten te versturen;
b. Inbreukmakende, aanstootgevende, bedreigende, beledigende of anderszins onwettige of onrechtmatige materialen, inclusief
materialen die schadelijk zijn voor kinderen of in strijd zijn met de privacy van een derde partij op te slaan en/of te versturen;
c. Software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, agenten of
programma’s op te slaan en/of te versturen;
d. De software, de prestaties van de software of de daarin opgenomen gegevens te hinderen of te verstoren;
e. Handelingen te verrichten tot onbevoegde toegang tot de software of de bijbehorende systemen of netwerken.

Artikel 20 Beschikbaarheid software
20.1 Gauddi ® doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de diensten en software optimaal beschikbaar en bereikbaar zijn. Gauddi ®
geeft geen garanties voor:
a. De onbelemmerde beschikbaarheid en functioneren van de software;
b. De volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de software. De klant kan Gauddi ® hiervoor te nimmer aansprakelijk
stellen voor het niet functioneren, beschikbaarheid of bereikbaarheid van de software.
20.2 Gauddi ® spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de software zonder dat daardoor de eigen
verantwoordelijkheid van de klant wordt weggenomen. Gauddi ® heeft een zgn. SSL-certificaat (https-verbinding) hetgeen de
maximale beveiliging is die geboden kan worden.
20.3 De klant kan Gauddi ® nooit verplichten om verloren of beschadigde gegevens te herstellen die het gevolg zijn van het gebruik van
de software. Ook is Gauddi ® te nimmer een schadevergoeding verschuldigd aan de klant wegens schade die ontstaan is door het
gebruik van de software.
20.4 Gauddi ® mag de software of onderdelen daarvan altijd en onaangekondigd verbeteren, wijzigen, tijdelijk of permanent buiten
werking stellen en de toegang ertoe te beperken of verbieden. Klant kan Gauddi ® hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
20.5 Uitval of onderbrekingen kunnen worden gemaakt door Gauddi ® toen naar haar redelijk oordeel dat ze noodzakelijk zijn om
verbeteringen aan of het onderhoud van de software vergemakkelijken.